Display reklama - terminologie

Display reklama - terminologie

Chcete poslat souhrnný slovník digitálního marketingu v pdf? Stačí vyplnit tento formulář.

Otestujte své znalosti digitálního marketingu!

EN Description CZ Vysvětlení
Ad A marketing communications message conveyed to the consumer Reklamní sdělení Marketingové sdělení komunikované zákazníkům.
Ad Click A Click on an Ad Impression served in the period being measured Reklamní proklik Proklik na zobrazenou reklamu v  měřeném období
Ad Impression The number of ad banners served in the period being measured Reklamní zobrazení Počet zobrazení reklamy (banneru) v měřeném období
Click If a customer sees your ad and clicks on it to learn more or to do business with you, it's recorded in your account as a click.  The measurement of a mouse click on a hyperlink. Proklik Pokud uživatel vyhledávače uvidí vaši reklamu (či odkaz) a klikne, aby se dozvěděl více o vaší nabídce, toto kliknutí je zaznamenáno do vašeho reklamního účtu jako Proklik.
Completed Download A request for a file, typically audio or video, which can be used offline, where the size of the file transferred is greater than 95%. Dokončené stažení Požadavek na soubor, obvykle zvuk či video, který bude možné zobrazit offline a kde bylo staženo nejméně 95 % obsahu.
Digital Display Advertising Digital Display Advertising is a  form of digital marketing, which uses display adverts appearing on web pages as a means of communicating relevant commercial messages to a specific audience based on their profile. Display reklama,  Bannerová reklama Display reklama je forma online marketingu, která používá bannerovou reklamu pro komunikaci relevantního komerčního sdělení určité vybrané cílové skupině.
Flash Impression The total number of requests made for pages holding Flash-based content by users of that site in the period being measured. Zobrazení flashe Celkový počet požadavků z  flashové stránky, které návštěvník učinil v měřeném období.
Geographical IP Analysis The percentages by country established for a given metric such as Unique Users Analýza umístění IP adres Procentuální zastoupení zemí u  unikátních návštěvníků
HTML HTML refers to HyperText Markup Language, which is the set of commands used by Web browsers to interpret and display page content to Users. HTML HTML (HyperText Markup Language) je programovací jazyk, díky kterému prohlížeče dokáží zobrazit webovou stránku uživateli.
Page Impression A request for a page of a site's content made by a User of that site in the period being measured Zobrazení stránky Zobrazení stránky návštěvníkem webu uskutečněné v měřeném období
Real Time Bidding Technology that allows advertisers to bid on each ad impression as it is served. Serving is based on behavioral targeting via cookies. Advertisers are buying an audience, not a  placement. Ad placements are auctioned to the marketplace. The highest bidder’s ad will be shown. Real Time Bidding (RTB) Real time bidding je technologie, která umožňuje nákup impresí displejové reklamy v aukci, probíhající v reálném čase – tedy při zobrazení každé jednotlivé imprese. Zobrazí se ta reklama, která nabídla nejvyšší cenu. Zobrazování reklamy je určeno behaviorálním cílením přes cookies. Inzerent si kupuje publikum, nikoliv konkrétní reklamní prostor.
Unique User A unique device (e.g. a computer or mobile phone) that has made requests for content to the site in the period being measured. Unikátní uživatel Unikátní zařízení (počítač, tablet, mobil), které požádá o zobrazení obsahu na webové stránce během měřeného časově ohraničeného období. V daném období započteno pouze jednou.
Keyword The keywords you choose are the terms or phrases you want to "trigger" your ad to appear Klíčové slovo/fráze Klíčová slova jsou vybraná slova či skupiny slov, po jejichž zadání do prohlížeče se má zobrazit váš inzerát/web na předních místech ve vyhledávačích.
Rich Media Interactive media normally refers to products and services on digital computer-based systems which respond to the user’s actions by presenting content such as text, graphics, animation, video, expandable banners, embedded audio etc. Rich media Interaktivní média, která odkazují na produkty/služby, reagující na aktivitu uživatelů zobrazením obsahu, jako je text, grafika, animace, zvětšující se bannery, vložené audio.
Visit The total number of times that a  User (a device) has engaged in a single burst of activity with less than 30 minutes between requests for content. A new visit occurs when the gap between requests for content is at least 30 minutes. Návštěva Zobrazení obsahu webu během určitého časového období (obvykle do 30 minut). Po vypršení této doby se započítává další návštěva.