Marketing na sociálních sítích - terminologie

Marketing na sociálních sítích - terminologie

Chcete poslat souhrnný slovník digitálního marketingu v pdf? Stačí vyplnit tento formulář.

Otestujte své znalosti digitálního marketingu!

EN Description CZ Vysvětlení
Blog A blog is a website with regular entries of commentary, descriptions of events and other embedded multimedia content such as graphics, videos, and presentations. Blog / Weblog Blog je specifický web, kam autor pravidelně vkládá své články, komentáře, popis akcí včetně různého multimediálního obsahu, jako jsou grafiky, videa a prezentace.
Canvas Application Facebook Where an application is not loaded up in the context of, or visually connected with a Facebook Business page. The application is consumed elsewhere on Facebook, e.g. in an app directory. Canvas Application v Facebook Aplikace (například hra) je zobrazena v rámci Facebooku, ale není jeho přímou součástí.
Cost-Per-Mille (CPM) With Cost-Per-Mille (CPM) pricing, you pay for every 1,000 impressions of your ad. Cena za tisíc zobrazení Cost-Per-Mille (CPM) je platební model, kde se platí za každých 1000 zobrazení reklamy.
Insights/ Analytics Insights and analytics tools are software and web applications which can help indicate whether activity being undertaken by the business is having an impact on their goals. Insights Insights analytické nástroje jsou software či webové aplikace, které pomáhají identifikovat aktivity, vedoucí ke splnění obchodních cílů.
Listening The act of monitoring keywords, topics, individuals and groups for the purposes of either engagement or research. Naslouchání Monitorování klíčových slov, témat, osob či skupin pro potřeby zjištění jejich zájmů.
Page Application by Facebook Describes an application that is loaded up in the context of a Facebook Business page. Such applications provide more functionality to the Facebook page. Applications can include competitions, enquiry forms, storefronts, embedded websites and more. Page applications sit underneath the cover photo. Aplikace pro tvorbu stránek na Facebooku Aplikace je načtena v rámci Facebook Business page. Tato aplikace rozšiřuje funkcionalitu o soutěže, formuláře, vložení webové stránky.
Platforms/ Channels For the purposes of this module, a platform or channel is a term used to describe an individual social network. For example, Facebook is a platform or channel where businesses can connect with fans via a Business page. Platformy/Kanály V rámci toho modulu je myšlen například Facebook, který je platformou či kanálem, kde může firma kontaktovat své fanoušky prostřednictvím Business stránky.
Scheduling The act of pre-scheduling your activity on a  social media channel. Actions on Facebook, Twitter & LinkedIn can be scheduled in advance in order to save time. Plánování Na sociálních sítích (nejen) lze dopředu naplánovat publikování reklamního sdělení, například na Facebook, Twitter či Linkedin.
Click If a customer sees your ad and clicks on it to learn more or to do business with you, it's recorded in your account as a click.  The measurement of a mouse click on a hyperlink. Proklik Pokud uživatel vyhledávače uvidí vaši reklamu (či odkaz) a klikne, aby se dozvěděl více o vaší nabídce, toto kliknutí je zaznamenáno do vašeho reklamního účtu jako Proklik.
Campaign & Ad Group AdWords accounts are organized into campaigns and ad groups. You start with one campaign which has its own daily budget and targeting preferences. As you expand your advertising, you add more campaigns or ad groups, which are sets of related ads, keywords and placements within a campaign. Kampaně a reklamní sestavy AdWords/Sklik účet je organizován do kampaní a reklamních sestav, ve kterých jsou umístěna relevantní klíčová slova reklamy. Každá kampaň může mít svůj vlastní reklamní rozpočet a cílení.
Click-Through-Rate (CTR) Click –Through-Rate (CTR) is the number of clicks your ad receives divided by the number of times your ad is shown (impressions). Míra prokliku Míra prokliku (Click-Through-Rate, CTR) je poměr mezi celkovým počtem zobrazení reklam a  počtem prokliků, vyjádřeno v procentech.
Cost-Per-Click (CPC) With Cost-Per-Click (CPC) pricing, you pay only when someone clicks on your ad. Cena za klik Cena za klik uvádí, kolik jste zaplatili za každé kliknutí.
Impression (Impr.) The number of times an ad is displayed to a user. (on Google or the Google Network, or associated plaforms Zobrazení (imprese) Počet zobrazení reklamy návštěvníkovi
Followers Non-mutual connections to which data and updates are ascribed. Fanoušek/Follower Obvykle profil návštěvníka na sociálních sítích, který sleduje profil inzerenta. Není přímá vazba mezi oběma stranami.
Forum A website that allows the exchange of ideas and other information between users which is usually monitored by a moderator. Diskusní fórum Stránka, která umožňuje sdílení názorů mezi uživateli, kontrolovaná a řízená moderátorem.
Friends Mutual connections made on Social Networks where data and updates are exchanged Přátelé Přímá vazba mezi dvěma lidmi/profily na sociálních sítích
Hashtag A dominant feature of Twitter and Facebook, a hashtag is a clickable keyword that sums up the content of a  tweet or status update. Hashtagy (#) Hashtagy jsou používány na sociálních sítích Twitter, Facebook, Instagram a obsahují klíčové slovo. Po jeho prokliknutí se zobrazí příspěvky, které jsou označeny stejným hashtagem.
Instant Messaging Messages sent between two connections in real time through a Social Media Network or Email platform. Examples of instant messaging exist on Facebook, Google+ and Skype. Instant messaging/Kecálkové Online nástroje pro přímou komunikaci v reálném čase prostřednictvím sociálních sítí, e-mailu či jiné platformy^(např. Facebook, Google+, Skype, Whatsapp).
Social Media Social media is a catch-all term used to describe the tools and technologies that facilitate social interaction over the Internet. Sociální média Souhrnné pojmenování pro nástroje, technologie, služby, které zajišťují komunikaci lidí na internetu.
Social Media Marketing The process of gaining traffic or attention through engagement on social media sites. Marketing na sociálních sítích Marketingová aktivita na sociálních sítích, která má získat návštěvnost pro určitý web či získat pozornost uživatelů.
Social Network A web-based platform which allows users to construct a personal or professional profile from which to share news and data and connect and communicate with other users. Sociální sítě Webová služba, která umožňuje tvorbu osobních či firemních profilů, na nichž lze sdílet novinky a  informace, kontaktovat ostatní uživatele a komunikovat s nimi.
Tweet Tweets come from the Twitter micro-blogging service that enables users to send and read text-based messages of up to 140 characters. Tweet Jednotlivá zpráva na Twitteru, omezena 140 znaky, s možností přidání dalších informací (obrázek, video, místo, hashtag, apod.)