Mobilní marketing - terminologie

Mobilní marketing - terminologie

Chcete poslat souhrnný slovník digitálního marketingu v pdf? Stačí vyplnit tento formulář.

Otestujte své znalosti digitálního marketingu!

EN Description CZ Vysvětlení
Ad Space The area within a mobile app or mobile website dedicated to displaying ads. Reklamní prostor Konkrétní prostor na webu, v  mobilní aplikaci či na mobilním webu, kde se má zobrazovat reklama.
Ad Unit An advertising vehicle (e.g. mobile banner) that includes creative assets inside a mobile ad space. Reklamní jednotka Reklamní prostředek (např. mobilní banner), který obsahuje kreativu v rámci mobilního reklamního prostoru.
Advertiser An organization that wants to get its message to the right audience, efficiently and effectively. Inzerent Subjekt, který  chce rozšířit reklamní sdělení tomu správnému publiku, účinně a efektivně.
App Monetization Making money from a mobile app through advertising, app download promotion, or other methods. Monetizace aplikací Vydělávání peněz z mobilních aplikací prostřednitvím reklamy, reklamního stažení aplikace a dalších metod.
App An app is a mobile application, short for "application". An app is typically a small, specialized program which is downloaded onto a mobile device. Apps can be downloaded from an app store which is a  centralized repository of mobile applications. These include: Apple App Store, Android Marketplace, the Blackberry App World and Google Play Store. Aplikace App je zkratka pro mobilní aplikaci (appku). Je to obvykle malý, specializovaný program, stažený do mobilu. Aplikace může být stažena z obchodů s aplikacemi (centralizovaných úložišť aplikací) jako jsou např. App Store, Android Marketplace, the  Blackberry App World a Google Play Store.
Banner Ad A mobile ad unit that employs simple creative assets and hyperlinks Bannerová reklama Mobilní (nejen) reklamní jednotka obsahující kreativu a odkaz
Click to Call A service within an ad that enables a mobile user to initiate a mobile phone call by clicking within a  mobile ad. Kliknutím zavolat Služba, kdy lze kliknout v  mobilu na telefonní číslo, které je zahrnuto v reklamě a rovnou zavolat.
Conversion tracking Conversion tracking gives advertisers visibility into how consumers are interacting with their brand throughout the marketing funnel. Advertisers can define traceable events on mobile websites or within apps to assess consumer engagement or the impact of direct response campaigns. Měření konverzí Měřením konverzí získává inzerent představu o tom, jak spotřebitelé reagují na jeho značku v marketingovém prostředí. Inzerent může definovat místa/akce (events) na webu či v aplikacích nebo e-mailingových kampaních, aby změřil aktivitu zákazníků.
CPA Mobile Campaign "Cost Per Acquisition" campaign: an advertising model where the advertiser pays for each specified action linked to the advertisement, typically registration for an online application. CPA mobilní kampaň Kampaň, u níž se platí za akvizici: je reklamní model, kde inzerent platí za každou uskutečněnou akci, která vznikla na základě reklamy. Obvykle jde o registraci v online aplikaci.
CPD Mobile Campaign "Cost Per Download" campaign: an advertising model where the advertiser pays for each specified action linked to the advertisement, typically the downloading of an application or other file. CPD mobilní kampaň Kampaň, u níž se platí za stažení: je reklamní model, kde inzerent platí za každou uskutečněnou akci, která vznikla na základě reklamy. Obvykle jde o stažení aplikace či jiného souboru.
Geo-fencing A technology that allows an advertiser to select a geographic point using latitude and longitude information and then to create a virtual "fence" around that point of a given radius (e.g., an advertiser can pinpoint a bank branch, then deliver a specific ad to anyone who comes within a 200 meter radius). Ads delivered through geo-fencing typically yield higher conversions and better ROI for advertisers. Geo-fencing Technologie, která umožnuje inzerentům vybrat geografické body za použití zeměpisné šířky a délky a  vytvořit virtuální "plot" okolo tohoto bodu. Například inzerent může kolem určité bankovní pobočky chodcům v okruhu 200 metrů zasílat určité reklamní sdělení. Tento typ reklamy má obvykle vyšší míru konverze a lepší ROI.
HTML 5 An emerging standard markup language for presenting and structuring information on the web, including the mobile web. Most modern mobile and desktop browsers support HTML 5. HTML 5 HTML 5 je nový programovací jazyk, používaný pro strukturování informací na webu, včetně mobilního webu. Většina moderních mobilních a počítačových (desktopových) prohlížečů s ním umí pracovat.
In-app Ads Mobile ads that appear within a  mobile app. This can include standard banners, video and rich media ad formats. In-app reklamy Mobilní reklamy, které se zobrazují v rámci aplikace. Mohou to být klasické bannery, videa či rich média reklamní formáty.
Interstitial Ad A mobile ad unit that appears between two views within a mobile website or mobile app. Interstitial Ad Mobilní (nejen) reklamní jednotka, která se zobrazuje mezi dvěma stránkami mobilního webu či mobilní aplikace. U webu je to reklamní plocha, která překryje současnou stránku.
Inventory Available advertising space on all mobile channels, including video, in-application, SMS, audio and mobile web. Inventory, inventář Dostupný reklamní prostor na (nejen) mobilních kanálech, zahrnující video, in-aplikace, SMS, audio nebo mobilní web.
Location-based advertising Location-based advertising (LBA) is a new form of advertising that integrates mobile advertising with location-based services. The technology is used to pinpoint consumers location and provide location-specific advertisements on their mobile devices. Reklama zaměřená na lokalitu Jde o nový typ reklamy, který integruje mobilní reklamu a geolokační služby. Tato technologie určuje polohu zákazníka a zobrazuje mu v jeho mobilu specifickou reklamu pro danou lokalitu.
Mobile Ad Server A scalable, high-performance system made up of hardware and software that reliably delivers mobile ad units across all mobile channels. Mobilní reklamní server Škálovatelný, vysoce výkonný systém tvořený hardwarem a softwarem, který spolehlivě doručuje mobilní reklamu napříč všemi mobilními kanály.
Mobile Marketing Mobile Marketing is marketing using mobile devices in order to disseminate promotional or advertising messages to targeted customers through ubiquitous wireless networks. Mobilní marketing Mobilní marketing je marketing využívající mobilní zařízení připojená přes mobilní sítě s cílem oslovit cílovou skupinu svým reklamním sdělením.
MRAID Ad An acronym for "Mobile Rich Media Ad Interface Definitions," a specification written by the Interactive Advertising Bureau (IAB). MRAID Ad Akronym pro "Mobile Rich Media Ad Interface Definitions" od  Interactive Advertising Bureau (IAB). Jde o standard pro zobrazování mobilních reklam v aplikacích.
Near Field Communication (NFC) A set of standards for smartphones and other mobile devices that allows them to communicate over short distances (typically less than 4cm or 1-3/4 inches). Bezkontaktní technologie NFC Standardy pro chytré telefony a  další mobilní zařízení, které jim umožňují bezkontaktní komunikaci na krátké vzdálenosti (obvykle na vzdálenost do 4 cm).
Re-marketing A system that allows you to continue to show ads to people who have visited your mobile website. Remarketing či retargeting Systém, který umožnuje opakované zobrazování reklamy těm návštěvníkům, kteří navštívili danou reklamu na mobilním či běžném webu inzerenta.
Remnant Inventory Advertising space that a  publisher or operator is unable to sell directly through its sales force. It is typically sold at a discounted price through mediation. Remnant Inventory Jde o reklamní prostor, který publisher není schopen prodat. Obvykle je pak nabízen za sníženou cenu.
Smartphone A smartphone is a mobile phone built on a mobile computing platform, with more advanced computing ability and connectivity than a feature phone. Functions include mobile phone, camera phone, portable media players, low-end compact digital cameras, pocket video cameras and GPS navigation units. Chytrý telefon Skupina mobilních telefonů, které se svými funkcemi blíží počítačům. Obsahují webový prohlížeč, přehrávač audia a videa, fotoaparát, kameru, GPS.
Video Interstitial A video interstitial is an interstitial mobile ad unit that displays a video between views within a  mobile app or between pages within a mobile website. Video Interstitial Video Interstitial je mobilní reklamní jednotka, která zobrazuje video při přechodu mezi dvěma zobrazeními v reklamní aplikaci či mezi dvěma  stránkami u mobilním webu.
Impression (Impr.) The number of times an ad is displayed to a user. (on Google or the Google Network, or associated plaforms Zobrazení (imprese) Počet zobrazení reklamy návštěvníkovi
Rich Media Interactive media normally refers to products and services on digital computer-based systems which respond to the user’s actions by presenting content such as text, graphics, animation, video, expandable banners, embedded audio etc. Rich media Interaktivní média, která odkazují na produkty/služby, které reagují na aktivitu uživatelů zobrazením obsahu, jako je text, grafika, animace, zvětšující se bannery, vložené audio.
Targeting The ability to aggregate inventory by demographic, contextual and behavioral traits in order to reach a particular group of prospects. / Involves channeling marketing efforts and resources to specific market segments that have the highest payoff potential. Cílení Schopnost vybrat z reklamního prostoru (inventory) jen ta místa, kde se pohybuje vybraná cílová skupina. Cílení lze definovat podle demografie, kontextu, způsobu chování.
Analytics Analytics is the collection, measurement and analysis of digital marketing and website data. Analytika Analytika je shromažďování, měření a analyzování dat z digitálního marketingu a webů.