Optimalizace pro vyhledávače - terminologie

Optimalizace pro vyhledávače - terminologie

Chcete poslat souhrnný slovník digitálního marketingu v pdf? Stačí vyplnit tento formulář.

Otestujte své znalosti digitálního marketingu!

EN Description CZ Vysvětlení
Alt text A description of a graphic in a website. Alt text Popis grafického prvku (nejčastěji obrázku) na webu.
In-bound link (In-link, incoming link) Inbound links from related pages are the source of trust and page rank. Příchozí odkaz Příchozí (zpětný) odkaz z jiného webu s cílem vylepšit odkazový profil
Indexed pages The pages on a site which have been indexed. Indexované stránky Stránky webu, které vyhledávač našel a zaindexoval.
Keyword density The percentage of words on a web page which are keywords. Hustota klíčových slov Poměr výskytu konkrétního klíčového slova vůči ostatním klíčovým slovům uvedeným na stránce.
Keyword research The process of determining which keywords are appropriate for targeting Analýza klíčových slov Proces výběru nejhledanějších a nejrelevantnějších slov pro následnou optimalizaci webu
Keyword spam/ stuffing Inappropriately high keyword density Přeoptimalizace webu Nepřirozeně vysoká hustota klíčových slov
Landing page The page that a user lands on when they click on a link in a search engine result page. Dopadová stránka/Cílová stránka Stránka webu, na kterou přichází návštěvník po kliknutí na jeden ze zobrazených výsledků vyhledávání.
Link building Process of actively cultivating incoming links to a site. Link building Soubor metod, které mají za cíl zvýšit počet a kvalitu zpětných odkazů/odkazový profil webu.
Link popularity A measure of the value of a site based upon the number and quality of sites that link to it Kvalita odkazového profilu Počet a kvalita zpětných odkazů na web
Meta tags Statements within the HEAD section of an HTML page which furnishes information about the page. Meta tagy Prvky, které rozšiřují informaci o webu a jsou umístěny v části HEAD v HTML kódu stránky.
Natural search results Search engine results which are not sponsored, or paid for in any way. Přirozené (organické) výsledky vyhledávání Výsledky vyhledávání, které nejsou sponzorované ani placené. Výsledky se snaží ovlivnit SEO.
Nofollow A command found in either the HEAD section of a web page or within individual link code, which instructs robots not to follow either any links on the page or the specific link. Noffollow Instrukce pro roboty vyhledávače, aby nenásledovaly jednotlivý odkaz či všechny odkazy na stránce (pokud je to uvedeno v HEAD).
Reciprocal link A link allowing two sites to link to each other. Reciproční odkaz Oba weby na sebe  vzájemně odkazují.
Robots.txt A file in the root directory of a website used to restrict and control the behavior of search engine spiders. Robots.txt Soubor v základním adresáři webu, který povoluje/zakazuje robotu vyhledávače procházet/indexovat web.
SEO SEO (Search Engine Optimization) is the process of improving the visibility of a  website or a web page in a search engine's "natural," or unpaid ("organic") search results. SEO (Optimalizace pro vyhledávače) Optimalizace pro vyhledávače (SEO) je proces, který zvyšuje viditelnost webu či webové stránky v části přirozených (neplacených) výsledků vyhledávání.
Site map A page or structured group of pages which link to every user-accessible page on a website Mapa webu Mapa webu - speciální stránka s odkazy na všechny stránky webu, sloužící pro snazší indexaci webu vyhledávačem
Sitemap.xml A list of pages of a website that are accessible to crawlers or users. Sitemap.xml Seznam stránek webu, které jsou dostupné pro roboty vyhledávačů a návštěvníky. Specifický soubor na webu.
Social bookmark A form of Social Media where user’s bookmarks are aggregated for public access. Social bookmark (záložky) Social bookmarking je metoda pro ukládání záložek (bookmarks) webových stránek.
Spider (Bot, crawler) A specialized bot used by search engines to find and add web pages to their indexes. Spider (pavouk, bot, robot) Specializovaný program vyhledávače, který má za cíl najít všechny stránky webu a zaindexovat je.
Text link A plain HTML link that does not involve graphic or special code such as flash or java script. Textový odkaz Klasický textový odkaz v "plain HTML". Neobsahuje obrázky, flash, java script.
URL Uniform Resource Locator or Web Address URL, adresa webu Webová adresa