Řízení podnikání pomocí vývojových grafů
ekonomických ukazatelů

Zajímá Vás ekonomické zdraví vlastní firmy a chcete ho porovnat s konkurencí? Chcete se dozvědět, jak lze pomocí grafů průběžně sledovat vývoj hospodaření Vaší společnosti a porovnávat výsledky s plánem? Potřebujete vše vysvětlit na příkladech firem, které tuto metodu využívají v praxi? Máte zájem zvyšovat ekonomickou efektivitu svého hospodaření? Chcete vědět, kde ušetřit a jak více vydělávat?

Obsah kurzu

1) Řízení podnikání pomocí vývojových grafů ekonomických ukazatelů

 • Charakter podnikání, obchod, služby, výroba nebo kombinované činnosti
Rozvaha – aktiva
 • Vývoj dlouhodobého majetku, nehmotný majetek, hmotný majetek, finanční majetek
 • Vývoj oběžných aktiv, zásoby, dlouhodobé a krátkodobé pohledávky, krátkodobý finanční majetek
Rozvaha – pasiva
 • Vývoj vlastního kapitálu, základní kapitál, kapitálové fondy, ostatní fondy, výsledek hospodaření minulých let, výsledek hospodaření běžného účetního období
 • Vývoj cizích zdrojů, rezervy, dlouhodobé a krátkodobé závazky, bankovní úvěry, výpomoci
 • Vývoj pracovního kapitálu
Výkaz zisku a ztrát
 • Vývoj tržeb za prodej zboží a obchodní marže
 • Vývoj výkonů, tržby za prodej vlastních výrobků a služeb, stav zásob vlastních činností
 • Vývoj výkonové spotřeby, spotřeba materiálu a energie, služby
 • Vývoj přidané hodnoty
 • Vývoj osobních nákladů, mzdové náklady, odměny, odvody, sociální náklady
 • Vývoj daní a poplatků
 • Vývoj odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
 • Vývoj tržeb z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
 • Vývoj změn stavu rezerv a opravných položek
 • Vývoj ostatních výnosů, tržeb a nákladů
 • Vývoj výsledků hospodaření – provozní, finanční, za běžnou činnost, mimořádný, za účetní období, před zdaněním a po zdanění.
 • Vývoj poměru přidané hodnoty k obratu vyjádřený v %
 • Vývoj výsledku hospodaření po zdanění, vlastní kapitál, rozdělování výsledků hospodaření
Sloučené grafy a poměrové ukazatele
 • Vývojové grafy obratu, tržeb, přidané hodnoty a obchodní marže
 • Vývoj poměru přidané hodnoty a obchodní marže obratu nebo k tržbám
 • Vývoj všech výsledků hospodaření
 • Porovnání osobních a mzdových nákladů s přidanou hodnotou
 • Vývoj bonitního indexu IN99
 • Vývoj ukazatelů rentability, likvidity a zadluženosti
 • Vývoj jednotlivých položek pracovního kapitálu
 • Vývoj doby obratu zásob a pohledávek
 • Vývoj doby obratu pohledávek, závazků a obchodního deficitu
 • Vývoj pravidel financování – zlaté pari pravidlo a pravidlo vyrovnání rizik
 • Vývoj bankrotního modelu Altmanova Z-skóre
Vývojové grafy specifických poměrových ukazatelů

2) Analýzy podnikání konkurenčních firem
 • Rychlá srovnávací analýza údajů z rozvahy a z výkazu zisku a ztrát
 • Podrobná analýza z vývojových grafů ekonomických ukazatelů
 • Informace z výročních zpráv
 • Informace z internetových databází a databáze BISNODE
 • Stanovení silných a slabých stránek podnikatelského záměru konkurenční firmy

Tento kurz nemá momentálně vypsaný žádný termín. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

KONTAKTUJTE NÁS

Komu je kurz určen

Kurz Řízení podnikání pomocí vývojových grafů ekonomických ukazatelů využijí jednatelé, společníci a statutární zástupci společností s ručením omezeným.

Lektoři kurzu
Certifikát
Přínosy
Ukázky
FAQ
Materiály
Kurzy

Certifikát

Po ukončení kurzu obdržíte osvědčení o jeho absolvování.

Přínosy

 • Poznáte lépe vlastní firmu a vývoj jejího finančního zdraví
 • Seznámíte se s riziky svého podnikání a možnostmi jejich eliminace
 • Získáte doporučení pro řešení krizových situací na základě zkušeností z reálné praxe
 • Pochopíte silné a slabé stránky vlastní firmy a porovnáte je s konkurencí
 • Můžete diskutovat a vzájemně sdílet zkušenosti týkající se probíraných témat
 • Získáte nezávislý pohled na Vaše problémy od zkušeného konzultanta a lektora