Vedoucí provozu mistr/mistrová

MŠMT-20312/2013-1/509

Absolvent kurzu je kompletně připraven pro výkon funkce vedoucího – mistr/mistrová.

Zná základní techniky vedení a řízení lidí. Řídí svůj tým, řeší případné konflikty v týmu, vede své podřízené a motivuje je a tím ovlivňuje jejich pracovní výkon. Připravuje a efektivně vede porady. Ovládá základy personalistiky z pozice mistra/mistrové se zaměřením na přijímací pohovory. Umí prezentovat a dokáže využívat získané odborné znalosti v praxi. Tento kurz je možné absolvovat jako rekvalifikační, více informací o rekvalifikacích najdete zde.

Cíle kurzu

 • připravit pro výkon funkce vedoucího na pozici mistr/mistrová
 • naučit vnímat firemní kulturu jako hodnotu a pracovat s ní ve spojení s řízením lidských zdrojů
 • seznámit s významem loajality a vnitrofiremní komunikace v rámci firemní kultury
 • osvojit si techniky vedení a řízení lidí včetně situačního řízení
 • poznat pravidla spolupráce s týmem, styly vedení a delegování, naučit se řešit konflikty v týmu a motivovat svůj tým
 • získat schopnost správně komunikovat z pozice mistr/mistrová, zvládnout komunikační strategie a asertivní techniky

Obsah kurzu

Firemní kultura

 • Firemní kultura a hodnoty naší firmy
 • Prvky firemní kultury zákaznicky orientované organizace
 • Analýza složek firemní kultury
 • Loajalita a hrdost pracovníků
 • Řízení změn a firemní kultura
 • Vnitrofiremní komunikace jako obousměrný proces
 • Etické jednání jako součást firemní kultury
 • Jak měřit firemní kulturu/spokojenost zaměstnanců
 • Praktický nácvik (diskuse, rozbor) na případech z jejich praxe

Vedení a řízení lidí, situační styly vedení

 • Role vedoucího a jeho zodpovědnost
 • Osobnost mistra – sebepoznání
 • Očekávání podřízených a nadřízených
 • Kontrola a vyhodnocování práce
 • Problémy nadřízeného v souvislosti s pracovními vztahy
 • Principy dobrých vztahů
 • Čtyři kroky k řešení problémů
 • Praktické rozbory konkrétních situací a jejich nácvik formou modelových situací
 • Styly vedení a řízení
 • Identifikace vlastního stylu řízení
 • Situační vedení lidí
 • Manažerská role v procesu řízení
 • Faktory ovlivňující manažerův výkon
 • Motivace a stimulace, hodnocení
 • Nastavení vlastních stylů řízení ke konkrétním podřízeným v danou chvíli (praktické využití)

Týmová spolupráce

 • Týmová spolupráce
 • Etapy vývoje týmu
 • Typologie týmu
 • Role v týmu
 • Obtížní členové v týmu
 • Konflikty uvnitř týmu
 • Zásady vedení týmu
 • Kontrola a vyhodnocování práce
 • Styly vedení a delegování
 • Podpora a motivace členů týmu
 • Využití konkrétních členů týmu každého mistra, nastavení individuálních plánů se svými vlastními podřízenými

Efektivní komunikace mistra, příprava a vedení porad

 • Základy efektivní komunikace
 • Verbální a neverbální komunikace
 • Bariéry v komunikaci
 • Komunikační strategie
 • Aktivní naslouchání
 • Asertivita – asertivní práva a techniky
 • Konflikty a jejich příčina
 • Profesionální zvládnutí konfliktů
 • Nácvik řešení konfliktů pomocí předchozích nástrojů formou modelových situací
 • Předávání instrukcí
 • Porady jako nástroj komunikace
 • Příprava na poradu
 • Efektivní vedení porad
 • Specifikace porad a jejich řízení
 • Efektivní komunikace
 • Nastavení konkrétních porad mistrů se svým týmem pro praktické využití

Time management, řízení času a priorit

 • Principy time managementu
 • Analýza jejich individuální současné situace
 • Scénáře a plánování cílů
 • Denní program, zázemí, rituály
 • Moderní time management 4. generace
 • Matice priorit, kvadranty práce
 • Priority – definice, ujasnění, parametry úkolů
 • Řízení, organizace a efektivita práce
 • Denní, týdenní a měsíční plán
 • Práce se stresem
 • Delegování práce
 • Nastavení konkrétních kroků pro efektivní využití času každého mistra a jeho týmu

Personalistika pro mistra – přijímací pohovory

 • Jak číst životopis uchazeče
 • Příprava na pohovor
 • Jak vystupovat na pohovoru
 • Jak představit společnost a pozici
 • Jak se ptát
 • Jak si ověřit znalosti kandidátů
 • Jak správně vést přijímací pohovory
 • Techniky vedení pohovorů
 • Materiálně technické zabezpečení pohovorů
 • Přijetí a předání kritiky
 • Obtížné přijímací pohovory
 • Zapracování školených technik do přijímacích pohovorů v jejich konkrétních podmínkách

Vyjednávání

 • Představení možných komunikačních strategií
 • Jak se vyrovnat s kritikou
 • Trénink aktivního naslouchání
 • Rozlišování skutečných zájmů od navenek prezentovaných postojů
 • Efektivní vyjadřování vlastních potřeb
 • Aktivní vyhledávání společných zájmů
 • Základní vyjednávací techniky
 • Navrhování možných optimálních řešení
 • Trénink vyjednávacích technik

Techniky tvůrčí práce mistra

 • Pojem tvůrčí práce
 • Bariéry tvůrčí práce
 • Tvořivost ve vztahu k psychickým funkcím
 • Tvořivý proces a techniky tvůrčí práce
 • Banka nápadů
 • Brainstorming
 • SWOT analýza
 • Třídící matice nápadů
 • Analýza silových polí
 • Myšlenkové mapy
 • Paretova mapa
 • Konkrétní podněty pro využití tvůrčích technik v praxi mistrů

Prezentační dovednosti

 • Základní pravidla prezentace
 • Jak připravit sebe a svou prezentaci
 • Struktura prezentace
 • Zvládnutí trémy
 • Prezentace
 • Analýza publika
 • Využití mimoslovní komunikace
 • Technika řeči
 • Aktivizace posluchačů
 • Cíl – určující prvek prezentace
 • Vlastní prezentace a její rozbor
 • Nácvik prezentace

Součástí kurzu je i řešení případových studií.

Tento kurz nemá momentálně vypsaný žádný termín. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

KONTAKTUJTE NÁS

Pro koho je kurz určen

Tento kurz je určen všem zájemcům na pozicích mistr – mistrová, všem liniovým manažerům, kteří si chtějí rozvíjet své kompetence.

Další informace

Podmínkou pro absolvování tohoto akreditovaného kurzu je ukončené středoškolské vzdělání a dosažení 18 let věku. Kurz je ukončen závěrečnou ústní zkouškou. Po ukončení kurzu obdržíte osvědčení o jeho absolvování.
Cena zahrnuje občerstvení po dobu celého kurzu.