Rekvalifikační kurzy

Rekvalifikační kurzy

Rekvalifikační kurz je ideální pro osoby vedené v evidenci Úřadu práce, ať už jako uchazeč nebo zájemce o zaměstnání. Dle zákona 435/2004 Sb. § 109a si taková osoba může sama zvolit druh pracovní činnosti, na kterou se chce rekvalifikovat a najít si rekvalifikační zařízení, u kterého kurz absolvuje.

Zcela nově nyní nabízíme rekvalifikační kurz Manažer digitálního marketingu. Je obdobou certifikovaného kurzu Digitální marketing, jehož autorem je uznávaná irská společnost Digital Marketing Institute.


Aktuální kurzy

Úřad práce za vás může kurz plně uhradit

 1. Cena kurzu je osvobozena od DPH.
 2. Maximální finanční limit pro 1 osobu na rekvalifikace je 50 000 Kč.
 3. Platnost limitu – 3 kalendářní roky od nástupu na první rekvalifikační kurz.
 4. Možnost absolvovat i několik rekvalifikací najednou.

Výhody rekvalifikačního kurzu

 • naučíte se něco nového
 • rozšíříte své dosavadní znalosti a dovednosti
 • pozvednete své sebevědomí
 • nastartujete novou kariéru
 • můžete ho mít zcela zdarma

Jaká jsou Vaše práva a povinnosti v režimu zvolené rekvalifikace?

 • Máte nárok na 100% dotaci na kurz po úspěšném absolvování rekvalifikace.
 • V průběhu rekvalifikace nemáte nárok na zvýšenou podporu při rekvalifikace.
 • V průběhu rekvalifikace jste povinni dodržovat studijní a výcvikové povinnosti.
 • V případě potřeby lékařské prohlídky před zahájením kurzu nemáte nárok na její úhradu ze strany úřadu práce.
 • Kurz můžete předčasně ukončit pouze z vážných důvodů.

Postup pro osoby evidované na úřadu práce:

 1. Přihlaste se k nám na kurz: vyberte si vhodný termín a klikněte na objednat u daného termínu.
 2. Vyplňte potřebné formuláře (ke stažení níže)
 3. Přijďte si k nám pro potvrzení o ceně kurzu a o související akreditaci.
 4. Odevzdejte vyplněné a potvrzené formuláře na úřadu práce, a to minimálně 14 dní před začátkem kurzu.
 5. Pokud ÚP proplacení odsouhlasí, vydá vám Informovaný souhlas ve dvou vyhotoveních – přineste nebo pošlete nám jedno vyhotovení do sídla naší společnosti.
 6. Absolvujte celý kurz a splňte podmínky závěrečného testu či zkoušky.
 7. Zašlete Informovaný souhlas s potvrzením o úspěšném absolvování kurzu zpět na úřad práce kvůli proplacení. Pokud budete chtít, uděláme to za vás.

Soubory ke stažení:

 • Zájem o zvolenou rekvalifikaci
 • Potvrzení rekvalifikačního zařízení o ceně rekvalifikačního kurzu

  Máte-li jakékoliv dotazy k rekvalifikačním kurzům, kontaktujte nás.

  Společnost ICV nabízí následující rekvalifikační kurzy:

  Manažer digitálního marketingu

  Číslo jednací: MŠMT-32210/2015-1/744 (PDF, 500 kB)
  Délka kurzu: 120 hodin, 15 dnů včetně zkoušky

  Tento vzdělávací kurz se inspiroval u irské společnosti Digital Marketing Institute a svým obsahem odpovídá certifikovanému kurzu Digitální marketing.

  Absolvent kurzu:

  • získá přehled o nejvyužívanějších nástrojích digitálního marketingu
  • zjistí, jak je možné tyto nástroje kombinovat a jaké jsou jejich vzájemné synergie
  • seznámí se fungováním nejvyužívanějších nástrojů
  • bude schopen zadávat externím agenturám správu těchto nástrojů a kontrolovat jejich výsledky

  Obchodní zástupce

  Číslo jednací: MŠMT-20307/2013-1/508 (PDF, 500 kB)
  Délka kurzu: 112 hodin, 14 dnů + 1 den zkouška

  Absolvent kurzu:

  • umí vykonávat obchodní (prodejní i nákupní) činnost jako individuální prodejce nebo jako firemní obchodní zástupce
  • dokáže zahájit a vést obchodní rozhovor, zná postupy při analýze potřeb zákazníka, umí správným způsobem nabídnout produkty a služby
  • zná zásady vhodné neverbální a verbální komunikace při vedení obchodního rozhovoru, používá správné postupy při přípravě na obchodní jednání, umí jednat s různými typy klientů a zvládá konfliktní situace
  • vyzná se v zásadách aktivního telemarketingu, umí pečovat o stálé klienty, aktivně s nimi pracovat a řešit jejich reklamace
  • zná zásady prezentace a sebeprezentace při osobním i telefonickém jednání se zákazníkem, zvládá námitky klientů i aktivní pro-klientský přístup v rámci svých pravomocí a možností
  • má dostatečné odborné znalosti a dovednosti, které výrazným způsobem ovlivní jeho chování i výkonnost prodeje a všech souvisejících činností
  • umí vytvořit prodejní plán, je schopen pracovat s prognózami prodeje, vyhodnotit prostředí prodeje, nákupní procesy a chování zákazníka, chápe úlohu prodeje v marketingových souvislostech
  • dokáže nastavovat strategii obchodního jednání, připravit se na prodejní jednání, odhadnout svého zákazníka
  • používá řeč těla a verbální komunikaci, je profesionální prezentátor, ovládá prodejní techniky, dokáže vhodně argumentovat a řešit námitky
  • je plně připraven na úspěšné obchodní jednání a na to být úspěšným obchodním zástupcem

  Management

  Číslo jednací: MŠMT-20302/2013-1/507 (PDF, 620 kB)
  Obchodní název: Manažerská akademie
  Délka kurzu: 120 hodin, 15 dnů + 1 den zkouška

  Cílem kurzu je příprava na pozici manažera a vedoucího týmu, a to jak po stránce vedení a řízení lidí, práce s prioritami, delegování úkolů, koučování a efektivní komunikace s podřízenými, tak pracovat s časem a efektivně plánovat priority úkolů podřízených i svých vlastních.

  Absolvent kurzu:

  • je připraven pro práci manažera a to v nejdůležitějších kompetencích, které každý manažer musí zvládat
  • umí strategicky řídit a plánovat, vytvářet vize a cíle, pracovat a nastavovat organizační strukturu, řídit společnost
  • dokáže pracovat a myslet marketingově, tvořit analýzy, prognózy, stavovat si marketingové cíle, rozpracovávat celkovou strategii do taktiky, implementovat ji a následně kontrolovat
  • zvládá základy finančního managementu, umí pracovat se základními finančními ukazateli a s různými typy finančních výkazů
  • umí pracovat s lidskými zdroji, řídit je, hodnotit, odměňovat a motivovat, pracovat na jejich kariérních a rozvojových plánech
  • zná pravidla pro vedení lidí, uplatňuje různé styly vedení, řízení a týmové práce
  • orientuje se v projektovém řízení, jeho nástrojích, plánování a řízení projektů
  • zvládá základy koučování, umí koučovat pomocí motivace a vyhodnocovat zpětnou vazbu
  • umí pracovat se svým časem a aplikovat moderní time management 4. generace, kvalitně a profesionálně vést porady, pracovat se stresem
  • umí připravit prezentaci, zvládnout trému a kvalitně prezentovat svoji práci a své projekty

  Vedoucí provozu mistr/mistrová

  Číslo jednací: MŠMT-20312/2013-1/509 (PDF, 500 kB)
  Délka kurzu: 120 hodin, 15 dnů + 1 den zkouška

  Absolvent kurzu:

  • je připraven pro výkon funkce vedoucího na pozici mistr/mistrová
  • vnímá firemní kulturu jako hodnotu firmy, se kterou pracuje ve spojení s řízením lidských zdrojů, a to jak během řízení změn, tak i při měření spokojenosti svých podřízených
  • umí pracovat s loajalitou a podílí se na vnitrofiremní komunikaci
  • zná základní techniky vedení a řízení lidí, své podřízené motivuje a ovlivňuje jejich pracovní výkon, spolupracuje s týmem, zná styly vedení a delegování, řeší konflikty v týmu správně komunikuje ze své pozice mistra/mistrová, ovládá komunikační strategie a asertivní techniky, připravuje a efektivně vede porady
  • ovládá základy personalistiky z pozice mistra/mistrové se zaměřením na přijímací pohovory do svého týmu
  • je připraven vyjednávat, vyhledávat společné zájmy v týmu a vyjadřovat své vlastní potřeby
  • ovládá techniky tvůrčí práce mistra, používá metody, jako je SWOT analýza, třídící matice nápadů, analýza silových polí, myšlenkové mapy, Paretova mapa atd.
  • umí prezentovat, ovládá trému a techniku řeči, je plně připraven po stránce měkkých dovedností na řízení z pozice mistr/mistrová
  • umí využívat v praxi odborné znalosti pro dosažení výkonu, kvality a efektivity

  Vedoucí provozu mistr/mistrová

  Číslo jednací: MŠMT-42217/2014-1/1099 (PDF, 500 kB)
  Délka kurzu: 121 hodin, 15 dnů + 1 den zkouška

  Tento program je kromě nezbytných znalostí a dovedností pro vedení lidí zaměřen na štíhlou výrobu, ujasnění jejích principů a metod.

  Absolvent kurzu:

  • je připraven pro výkon funkce vedoucího na pozici mistr/mistrová
  • vnímá firemní kulturu jako hodnotu firmy, se kterou pracuje ve spojení s řízením lidských zdrojů, a to jak během řízení změn, tak i při měření spokojenosti svých podřízených
  • umí pracovat s loajalitou a podílí se na vnitrofiremní komunikaci
  • zná základní techniky vedení a řízení lidí, své podřízené motivuje a ovlivňuje jejich pracovní výkon, spolupracuje s týmem, zná styly vedení a delegování, řeší konflikty v týmu správně komunikuje ze své pozice mistra/mistrová, ovládá komunikační strategie a asertivní techniky, připravuje a efektivně vede porady
  • ovládá základy personalistiky z pozice mistra/mistrové se zaměřením na přijímací pohovory do svého týmu
  • je připraven vyjednávat, vyhledávat společné zájmy v týmu a vyjadřovat své vlastní potřeby
  • ovládá techniky tvůrčí práce mistra, používá metody, jako je SWOT analýza, třídící matice nápadů, analýza silových polí, myšlenkové mapy, Paretova mapa atd.
  • umí prezentovat, ovládá trému a techniku řeči, je plně připraven po stránce měkkých dovedností na řízení z pozice mistr/mistrová
  • umí využívat v praxi odborné znalosti pro dosažení výkonu, kvality a efektivity

  Souhrnné informace o všech akreditacích udělených společnosti ICV najdete zde.