Profesní kvalifikace

Profesní kvalifikace

Dle zákona č.179/2006 Sb. mohou být jedincům uznávány dovednosti a vědomosti bez ohledu na to, jakým způsobem je získali – zdali studiem či praxí.

V oblasti personalistiky bohužel není mnoho možností odborného studia. Většina pracovníků v HR se rekrutuje z jiných studijních oborů, a tak se mohou většinou prokázat jen praxí, nikoliv kvalifikací. Co tedy odliší „odborníka“ od „neodborníka“? Jak prokážu, že mám znalosti požadované na pozicích HR?

Odpovědí je kvalifikační zkouška dle NSK. Po jejím absolvování získáte certifikát, který:

  • zaručí, že splňujete deklarované standardy na pracovní pozici v HR
  • má celorepublikovou platnost
  • garantuje srovnatelné znalosti napříč oborem

Je možné se přihlásit přímo ke složení zkoušky nebo si osvěžit své znalosti na tzv. přípravném jednodenním kurzu či se detailněji připravit na vícedenním rekvalifikačním kurzu. Přijďte se dozvědět více informací na náš seminář a ověřit si, zda byste na základě svých dosavadních znalostí a zkušeností zkoušku složili nebo zda by bylo lepší si doplnit praxi teorií.


Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání zcela nově pohlíží na jednotlivá povolání (úplné profesní kvalifikace), které dělí na tzv. profesní kvalifikace. Profesní kvalifikace je část úplné profesní kvalifikace, která je samostatně uplatnitelná na trhu práce. Všechny kvalifikace jsou sdruženy v Národní soustavě kvalifikací (NSK). Více informací o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání získáte na stránkách: www.msmt.cz/vzdelavani/pro-uchazece-o-uznani-dilci-kvalifikace.

Autorizovaná osoba

Společnost ICV je dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání autorizovanou právnickou osobou pro následující profesní kvalifikace včetně výkonu zkoušky:

Kód Název profesní kvalifikace Číslo autorizace Číslo jednací
62-007-N Personalista 2015/46 MPSV 2015/31814-412/3
62-012-R Specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců 2015/47 MPSV 2015/31814-412/3
62-013-R Specialista náboru, přijímání a uvolňování zaměstnanců 2015/48 MPSV 2015/31814-412/3
62-014-R Specialista vzdělávání a rozvoje zaměstnanců 2015/49 MPSV 2015/31814-412/3
62-018-R Specialista pracovněprávních vztahů 2015/50 MPSV 2015/31814-412/3

Ke všem výše uvedeným profesním kvalifikacím realizujeme jak zkoušky, tak také přípravné kurzy ke zkouškám.

Zkoušky autorizované osoby:

Profesní zkouška "Personalista"

Profesní zkouška "Specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců"

Profesní zkouška "Specialista náboru, přijímání a uvolňování"

Profesní zkouška "Specialista vzdělávání a rozvoje zaměstnanců"

Profesní zkouška "Specialista pracovněprávních vztahů"

Po úspěšném složení zkoušky vám bude vydáno Osvědčení o získání profesní kvalifikace s celostátní platností.

Kompletní informace o zkouškách naleznete zde:http://www.nuv.cz/nsk2/zkousky-z-profesnich-kvalifikaci


Příprava na zkoušky:

Přípravný kurz "Personalista"

Přípravný kurz "Specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců"

Přípravný kurz "Specialista náboru, přijímání a uvolňování zaměstnanců"

Přípravný kurz "Specialista vzdělávání a rozvoje zaměstnanců"

Přípravný kurz "Specialista pracovněprávních vztahů"

Po absolvování přípravného kurzu vám bude vydáno Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu.

Kompletní informace o zkouškách naleznete zde: http://www.nuv.cz/nsk2/zkousky-z-profesnich-kvalifikaci


Rekvalifikační kurzy:

Personalista

Specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců

Specialista náboru, přijímání a uvolňování zaměstnanců

Specialista vzdělávání a rozvoje zaměstnanců

Specialista pracovněprávních vztahů

Po absolvování rekvalifikačního kurzu vám bude vydáno Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu.

Informace o rekvalifikacích najdete zde: http://www.icv.cz/cz/rekvalifikacni-kurzy